Środa 16 października 2019

Pasaż Wiecha – kultura w samym centrum

Szykuje się niezapomniane kulturalne lato w sercu stolicy.

Takiej kumulacji kultury na Pasażu Wiecha jeszcze nie było! Od czwartku, 27 czerwca na historycznym deptaku ruszy specjalna wakacyjna strefa działań, stając się miejscem integracji, doskonałej rozrywki, twórczych dyskusji i relaksującego odpoczynku.

Często mijamy ten deptak w samym centrum Warszawy zbyt pośpiesznie, by zauważyć, jaki drzemie w nim potencjał. Pasaż Wiecha, usytuowany wzdłuż najstarszego centrum handlowego w Polsce, to idealna przestrzeń do realizacji inicjatyw, które łączą ludzi i ich pomysły. Od 27 czerwca przez siedem kolejnych wakacyjnych tygodni deptak wypełni się muzyką, gwarem rozmów i wspólną twórczą pracą. Atrakcje zostały podzielone na siedem bloków tematycznych: architektura, kreatywność, moda, dizajn, teatr, film i sztuka. W ofercie znalazły się propozycje dla dorosłych i dla dzieci.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w nietypowych warsztatach jak: kurs rysowania komiksów, plecenie wianków, wykonywanie sitodruków, tkanie czy budowanie mebli z materiałów z recyklingu. Zostaną także zachęceni do wymieniania się książkami czy roślinami. Nie zabraknie rozmów o rozsądnej modzie, zrównoważonym rozwoju, miejskiej przyrodzie i architekturze. Na pasażu będzie też można posłuchać koncertów młodych zespołów, zobaczyć przedstawienia teatralne, wystawy grafiki, malarstwa i fotografii oraz przede wszystkim odpocząć w specjalnej strefie chilloutu i spędzić czas w miłym towarzystwie.

Organizatorem przedsięwzięcia są magazyn „Aktivist” oraz Domy Towarowe Wars Sawa Junior, którzy do współpracy zaprosili Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Akademię Sztuk Pięknych oraz Zodiak Warszawski Pawilon Architektury. Partnerami akcji są studenckie Radio Kampus i wytwórnia muzyczna Kayax.

Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne i ogólnodostępne. Na niektóre warsztaty trzeba się jednak wcześniej zapisać. Szczegóły imprezy wraz z bieżącym harmonogramem można znaleźć nawww.warssawajunior.pl.

REGULAMIN”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z wydzielonej na terenie Pasażu Wiecha przy Domach Towarowych Wars Sawa Junior w Warszawie (dalej zwanego „Wars Sawa Junior”) przestrzeni pod nazwą Pasaż Wiecha – kultura w samym centrum!(dalej zwanego „Przestrzenią” lub „Pasażem Wiecha”), a w szczególności:

 1. ogólne zasady korzystania z Przestrzeni;
 2. zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych na zlecenie Wars Sawa Junior na terenie Przestrzeni (dalej zwanych „Wydarzeniami”, a każde z nich osobno „Wydarzeniem”).

Regulamin Wydarzeń obowiązuje wszystkich uczestników danego Wydarzenia oraz innych osób korzystających z Przestrzeni.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Pasaż Wiecha – kultura w samym centrum! jest powierzchnią zaaranżowaną przez Wars Sawa Junior do celów spędzania czasu zarówno w sposób swobodny (korzystanie z funkcjonalności stale obecnych w Przestrzeni takich jak zaaranżowany meeting point, przestrzeń wypoczynkowa) jak i zorganizowany (uczestnictwo w Wydarzeniach organizowanych w Przestrzeni). Jest to strefa ogólnodostępna. 
 2. Przestrzeń otwarta jest w okresie od 27.06.2019 do 11.08.2019. Część Przestrzeni przeznaczona do swobodnego spędzania czasu dostępna jest bez ograniczeń.
 3. Z Przestrzeni oraz Wydarzeń w niej organizowanych korzystać mogą zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie na następujących zasadach:
  1. Osoby pełnoletnie, tj. które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat przy zgodzie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) – samodzielnie. 
  2. Dzieci poniżej 13 lat – wyłącznie pod warunkiem pozostawania pod opieką osoby dorosłej (która ukończyła 18 lat), przy jednoczesnej zgodzie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).
  3. Osoby wymagające specjalnej opieki – wyłącznie pod opieką dedykowanego dla nich opiekuna.
 4. Osoby wchodzące na teren Przestrzeni zobowiązane są do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Zabrania się pozostawiania rzeczy osobistych bez opieki w Przestrzeni. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, w tym, w szczególności dokumentów, pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego, kart płatniczych itp.
 6. Osoby przebywające na terenie Przestrzeni zobowiązane są do poddania się poleceniom organizatora (w tym służbom porządkowym).
 7. Na terenie Przestrzeni:
 1. zabrania się wnoszenia przez uczestników sprzętu rejestrującego audio-video oraz aparatów fotograficznych, mogących mieć profesjonalne zastosowanie;
 2. ewentualne zdjęcia lub filmiki mogą być rejestrowane przez uczestników wyłącznie dla celów prywatnych. Przy czym należy wykonywać to w taki sposób aby nie przeszkadzać innym uczestnikom oraz organizatorowi;
 3. zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac itp.;
 4. zabrania się wnoszenia alkoholu i środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 5. Osoby korzystające z Przestrzeni odpowiadają za wszystkie uszkodzenia dokonane przez siebie lub osoby pozostające pod ich opieką.
 6. Osoby korzystające z Przestrzeni są zobowiązane do użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem oraz funkcjonalnością
 7. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Przestrzeni:
 1. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 2. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, 
 3. środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 4. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy. Powyżej wskazanym osobom odmawia się wstępu na teren Przestrzeni.

§ 2 Utrwalanie wizerunku w relacjach z aktywności w Przestrzeni

 1. Niniejszym informuje się korzystających z Przestrzeni, iż aktywności mające miejsce w Przestrzeni w tym Wydarzenia mogą być rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania relacji w wersji fotograficznej (w tym ujęte są zdjęcia cyfrowe) lub filmu audio-wizualnego. Wobec tego każda osoba przebywająca w Przestrzeni, korzystając z funkcjonalności Przestrzeni lub uczestnicząc w Wydarzeniu wyraża zgodę na powyższe utrwalanie aktywności/Wydarzenia z jego udziałem (w tym na wykorzystanie wizerunku) dla celów dokumentacji oraz promocji/reklamy aktywności/Wydarzenia i Atrium Promenada w przyszłości, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. 
 2. Rozpowszechnianie wizerunku w powyższym celu odbywać się będzie:
 1. określoną metodą i w dowolnej ilości celem reklamy promocji, i informacji związanej z Wydarzeniem, i Atrium Promenada, w tym: techniką drukarską, poligraficzną, cyfrową w formie druków, plakatów, bannerów itp. oraz w zakresie publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, jak i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci komputerowej Internet;
 2. w dowolny sposób, a w szczególności używanie ich w toku działalności związanej z funkcjonowaniem Atrium Promenada, w tym działalności reklamowej, promocyjnej;
 3. poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (serwera), utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach optycznych, magnetycznych, i innych cyfrowych;
 4. poprzez włączenie części lub całości do utworu multimedialnego, lub programu komputerowego;
 5. poprzez wprowadzanie do obrotu utrwaleń, w tym utrwaleń w formie plików komputerowych zachowanych w dowolnych formatach;
 6. poprzez dokonywanie obróbki cyfrowej i montażu oraz dostosowywania do formatów zgodnych z wykorzystaniem, również w ramach sieci komputerowej Internet lub innych programach multimedialnych;
 7. poprzez publiczne rozpowszechnianie, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku (za wyjątkiem jedynie materiałów i informacji o charakterze pornograficznym lub szkalującym ten wizerunek). 
 1. Powyższa zgoda nie jest ograniczona w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na rzecz uczestnika jakichkolwiek opłat. 
 2. Równocześnie uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wizerunku. Zgoda uczestnika jest nieodwołalna i podlega przepisom prawa polskiego. 
 3. Niniejsza zgoda udzielona jest na rzecz każdoczesnego właściciela i zarządcy Atrium Promenada oraz następców prawnych tych podmiotów. 
 4. Uczestnik lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) uczestnika oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolność prawną potrzebną do udzielenia niniejszej zgody. 
 5. W przypadku braku zgody na powyższe ewentualne wykorzystanie wizerunku – uczestnik najpóźniej w momencie zakończenia Wydarzenia proszony jest o zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do biura dyrekcji Atrium Promenada bądź o powstrzymanie się od korzystania z Przestrzeni.

§ 3 Organizacja Wydarzeń

 1. Na terenie Przestrzeni odbywać się mogą zorganizowane Wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym i inne.
 2. W przypadku, gdy dla danego Wydarzenia zostanie stworzony regulamin szczegółowy, który zostanie podany do publicznej wiadomości, wówczas taki regulamin jest nadrzędny w stosunku do niniejszego Regulaminu Wydarzeń. W zakresie takich rozbieżności pomiędzy ww. regulaminami, wiążąca jest treść regulaminu szczegółowego.
 3. Celem Regulaminu Wydarzeń jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się uczestników, a ponadto uregulowanie praw i/lub obowiązków uczestników.
 4. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora (w tym jego służb) w zakresie bezpieczeństwa oraz przebiegu Wydarzenia.
 5. Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie Przestrzeni oraz za bezpieczeństwo przebywających na niej uczestników pozostaje organizator danego Wydarzenia.
 6. Uczestnictwo w Wydarzeniu może wiązać się z ograniczoną liczbą miejsc, co może spowodować ograniczenia w dostępnie do Przestrzeni i tym samym uczestnictwie w Wydarzeniu.
 7. W przypadku organizacji Wydarzeń zamkniętych, liczba uczestników może być ograniczona do 25 osób. W takim przypadku zapisów dokonuje się za pomocą strony https://warssawajunior.pl/poprzez dedykowany do tego link. 
 8. Plan Wydarzeń może ulegać zmianom z przyczyn nie leżących po stronie Wars Sawa Junior.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Przestrzeni.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 2 powyżej. 
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.06.2019 roku.
24/06/2019
Autor: Magazyn WSJ
Hop do góry